DALYVAVIMO RENGINYJE TAISYKLĖS

BENDRA INFORMACIJA

Sąvokos:

 • Organizatorius – UAB „SDG“, į. k. 135899565, Draugystės g. 8 E, Kaunas;

 • Dalyvis – fizinis arba juridinis asmuo, sumokėjęs nurodytą sumą ir įgijęs teisę (pats arba jo atstovas) dalyvauti renginyje;

 • Renginys – Organizatoriaus organizuojamas ir vykdomas interneto svetainėje https://sdgforumas.lt/nurodytas renginys, į kurį patekti ir dalyvauti Dalyviui suteikta teisė;

 • Taisyklės – šios Organizatoriaus pateiktos Dalyvavimo renginyje taisyklės.

Norėdami susisiekti su Organizatoriumi:

 • užpildykite pateiktą formą skiltyje „Susisiekite“;

 • rašykite el. pašto adresu info@sdg.lt;

 • arba skambinkite telefonu (8~37) 460 066.

UŽSIREGISTRAVIMAS Į RENGINĮ, PINIGŲ GRĄŽINIMAS

Interneto svetainėje https://sdgforumas.lt/ yra galimybė užsiregistruoti ir sumokėti už Renginį, taip įgaunant teisę dalyvauti jame, atvykstant į Organizatoriaus nurodytą vietą arba prijungiant prie Renginio nuotoliniu būdu.

Organizatorius pasilieka teisę, esant valstybinių institucijų sprendimui ar rekomendacijoms dėl renginių organizavimo sąlygų, visą Renginį organizuoti internetu.

Renginio kaina yra pateikta su PVM.

Sumokėdamas už Renginį, Dalyvis tokiu būdu patvirtina, kad:

 • prieš tai jis tinkamai susipažino su šiomis viešai skelbiamomis Taisyklėmis, jos jam buvo išsamiai atskleistos bei paaiškintos ir jis įsipareigoja jų laikytis;

 • nusprendė dalyvauti Renginyje turėdamas visą sprendimui priimti reikalingą teisingą ir visapusišką informaciją, įskaitant bet neapsiribojant, Renginio temą, trukmę, datą, vietą, eigą, kainą, kokybę ir kt.;

 • Renginys visiškai atitinka jo lūkesčius ir supranta, kad dėl tokio patvirtinimo visos jo pretenzijos dėl Renginio bus laikomos nepagrįstomis.

Pinigai už Renginį atgal negrąžinami ir nekeičiami į jokias kitas UAB „SDG“ paslaugas, išskyrus šiose Taisyklėse numatytas išimtis. Pinigai yra grąžinami per 30 kalendorinių dienų, jeigu:

 • Renginys yra atšaukiamas dėl Organizatoriaus kaltės;

 • arba yra Renginio datos pakeitimas dėl Organizatoriaus kaltės ir Dalyviui naujoji data yra netinkama.

 • SUTARTIES SUDARYMAS

Yra laikoma, kad UAB „SDG“ ir Dalyvis sudaro sutartį dėl dalyvavimo Renginyje, kai yra suformuojamas užsakymas ir už jį apmokama. Atskiras dokumentas nėra pasirašomas.

 • DALYVAVIMO RENGINYJE SĄLYGOS

Renginio metu draudžiama rūkyti, įsinešti bei vartoti maistą, alkoholį, narkotines ar kitas psichiką veikiančias medžiagas, dujinius, šaunamuosius bei kitus ginklus. Siekdamas užtikrinti kitų Renginio dalyvių saugumą, Organizatorius turi teisę tikrinti Dalyvio neblaivumą, taip pat į Renginį bandomus įsinešti daiktus.

Renginio Dalyvis turi dalyvauti Renginyje tokiu būdu, kad nesukeltų grėsmės savo bei kitų Renginio dalyvių sveikatai ir turtui, neįžeistų ir nediskredituotų jų, nežemintų garbės bei orumo, taip pat taip, kad nepažeistų Organizatoriaus teisių ir teisėtų interesų bei kitų dalyvių teisės tinkamai dalyvauti Renginyje. Pažeidęs šią pareigą, Dalyvis turi atlyginti visus dėl to atsiradusius neigiamus padarinius tiek Organizatoriui, tiek tretiesiems asmenims.

Organizatorius turi teisę neįleisti ar pašalinti Dalyvį iš Renginio, jeigu kyla įtarimas, kad Dalyvis yra neblaivus, apsvaigęs nuo narkotinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, kai dalyvis pažeidinėja šias Taisykles, elgiasi nusikalstamai ar jo veiksmai prieštarauja viešajai tvarkai ar gerai moralei. Tokiu atveju už Renginį sumokėti pinigai Dalyviui negrąžinami.

Organizatorius neatsako už kitų Renginio dalyvių elgesį ir neatlygina dėl to atsiradusių neigiamų padarinių, taip pat neatsako už vykdant Renginį ne dėl jo kaltės atsiradusius paslaugų teikimo sutrikimus.

Organizatorius neatsako už Dalyvio į Renginį atsineštų daiktų apsaugą.

Dalyviui griežtai draudžiama filmuoti, fotografuoti ir/ar kitaip įrašinėti Renginio metu naudojamus kūrinius, taip pat platinti tokio pobūdžio įrašus, išskyrus atvejus, kai Organizatorius sutikimą tą daryti aiškiai ir nedviprasmiškai išreiškia raštu. Pažeidęs šią pareigą Dalyvis prisiima visišką atsakomybę ir įsipareigoja atlyginti tretiesiems asmenims dėl to atsiradusius tiesioginius ir/ar netiesioginius nuostolius, taip pat Organizatoriaus patirtą žalą, įskaitant, bet neapsiribojant, baudų, delspinigių bei kitų sumų sumokėjimą.

Dalyviai Renginyje privalo vadovautis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais.

Esant Lietuvos Respublikoje paskeltai ekstremaliai situacijai yra privaloma laikytis institucijų patvirtintų nurodymų (įskaitant, bet neapsiribojant dėvėti kaukes, dezinfekuoti rankas, laikytis saugaus atstumo).

ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ: Dėl savo įsipareigojimų nevykdymo arba netinkamo vykdymo Šalys atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Dalyvis atsako už Organizatoriui pateikiamų duomenų teisingumą.

GINČŲ SPRENDIMAS: Visi ginčai sprendžiami derybų būdu. Jei derybomis nepavyksta išspręsti kilusių ginčų, jie yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose vadovaujantis galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais.

KITOS SĄLYGOS: Visais kitais klausimais, kurie neaptarti Taisyklėse, vadovaujamasi Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatomis.Vienos ar kelių Taisyklėse nurodytų sąlygų pripažinimas negaliojančiomis neturi įtakos Taisyklių galiojimui.